KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

w związku z art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cleanproject Sp. z o.o. sp.k, Aleja Krakowska 110/114, Budynek B-25, 02-256 Warszawa, zwany dalej Administratorem, kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy pod adresem mailowym: office@cleanproject.pl lub nr tel. +48 786 863 790.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Cleanproject Sp. z o.o. sp.k, jest przede wszystkim realizacja zamówień / umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, w tym szkoleń, zgodnie z naszą ofertą, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 3. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i / lub do realizacji łączącej nas umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi mogą być: ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni produktów i usług, a także wykonanie umowy zawartej z Cleanproject Sp. z o.o. sp.k na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy.
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. wykorzystanie Państwa wizerunku)
 1. Państwa dane otrzymujemy zwykle bezpośrednio od Państwa w wyniku nawiązania kontaktów handlowych. Może się zdarzyć, że otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. Państwa pracodawcy/kontrahenta w przypadku, gdy jesteście Państwo osobą, na rzecz której wykonywana jest umowa lub gdy np. jesteście podani jako osoba do kontaktu w celu realizacji umowy.
 2. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w związku zawartymi z Administratorem umowami. Za odbiorców mogą być uznane:
 • banki i inne podmioty w zakresie realizacji płatności
 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
 • podmioty z nami współpracujące w zakresie usług IT np. obsługi i aktualizacji systemu IT, usług hostingowych, utrzymania strony internetowej, podmioty świadczące usługi kadrowe i księgowe,
 • podmioty współpracujące z nami w zakresie realizacji szkoleń np. Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii lub ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies) jako instytucja akredytująca.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy, odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia lub / i realizacji umowy.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej niż 10 lat, gdyż jest to okres możliwego dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momenty ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody.
 3. Państwa dane, co do zasady, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może się jednak zdarzyć, że w ramach korzystania z narzędzi poddostawców typu Microsoft Teams dane są umieszczane na serwerach w USA. W takim przypadku Micorsoft w ramach stosowanych klauzul umownych zapewnia, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych i standardów bezpieczeństwa.   W przypadku organizowania szkoleń IEC akredytowanych przez ICCCS i zdania egzaminów, imiona i nazwiska osób, które uzyskały certyfikat a także  kraj ich pochodzenia oraz data i rodzaj kursu są umieszczane i publikowane w rejestrze, dostępnym pod linkiem:  https://www.icccs.net/graduate-register/. ICCCS jest administratorem tych danych a jego polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://www.icccs.net/privacy-policy-2/ .
 4. Na zasadach określonych w RODO , przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy czym wycofanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych (RODO).
 1. Nie podejmujemy decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu.

Struktura

W sprawach formalnych związanych z prowadzeniem budowy:
projekty@cleanproject.pl

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt do poszczególnych osób w dziale, zgodnie z przekazanymi danymi.